Gegevensbescherming

küchen fürs leben 

1. Privacyverklaring internetsite

Vriendelijk bedankt voor uw belangstelling voor onze website! De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Onze website is dienovereenkomstig opgebouwd en laat de beslissing aan u over, welke persoonlijke gegevens wij van u krijgen en waarvoor wij die mogen verwerken of gebruiken.

Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Open toegang tot de website; afgesloten gedeelte

U kunt de vrij toegankelijke gedeeltes van onze website altijd bezoeken zonder gegevens m.b.t. uw persoon te verstrekken of achter te laten.
Bepaalde gedeeltes, zoals het 'Dealer login' zijn alleen bedoeld voor personen met autorisatie en zijn uitsluitend bereikbaar met de bijbehorende, persoonlijke inloggegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoonsgerelateerde) gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt, wanneer u die actief en vrijwillig aan ons doorstuurt, bijv. door op een contactformulier de betreffende vakken in te vullen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verzamelen, verwerken of gebruiken wij uw persoonsgerelateerde gegevens van uw bezoek niet. Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens in eerste instantie om orders en vragen te bewerken en om u toegang te verstrekken tot informatie of offertes. Hiertoe behoort bijv. het toesturen van onze catalogus en de contactbemiddeling met een dealer bij u in de buurt.

Gebruiksdoel van de anonieme gegevens

Niet persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld, ofwel omdat die van puur technische aard zijn of omdat die geanonimiseerd worden geregistreerd.
Om de kwaliteit van de website voortdurend te kunnen verbeteren, slaan wij ook gegevens op over het bezoeken van de verschillende pagina's, de tijd dat men daar blijft, de hoeveelheid kliks en andere gebruiksafhankelijke, niet per se technische gegevens. Deze gegevens worden zonder koppeling aan de persoon opgeslagen, dat wil zeggen de gegevens zijn anoniem, er kunnen geen conclusies over uw identiteit worden getrokken.

Wij analyseren deze informatie statistisch om het gebruik van onze website voor alle bezoekers nog aangenamer te kunnen maken. Deze informatie wordt niet gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken en ook wordt deze niet doorgegeven aan derden. Om onze marketingactiviteiten nog doelgerichter te kunnen maken, analyseren wij ook demografische gegevens, informatie over de mediaeffecten en het surfgedrag van onze bezoekers. Hierdoor kunnen wij onze klantbenadering nog beter aanpassen en onze marketingactiviteiten effectiever sturen. Uw persoonsgerelateerde gegevens zullen wij nooit doorverkopen aan derden of op andere wijze verkopen.

Cookies

Onze website maakt op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst en door de browser opgeslagen worden. De door ons gebruike cookies zijn zogenaamde 'session'-cookies die na het bezoek aan de website automatisch worden gewist. Verder kunnen ook zogenaamde persistente cookies worden gebruikt, die na een ingestelde tijd worden gewist en niet aan het einde van een bezoek. Wij gebruiken persistente cookies alleen om het gedrag van bezoekers evenals bezoekersaantallen op onze website te kunnen analyseren. Cookies bevatten geen virussen en richten ook geen schade aan op uw computer.

Behalve eigen cookies worden ook sessie- en persistente cookies geplaatst door onze analysepartners. Wij gebruiken cookies van de volgende analysepartners:

Google Analytics: wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ('Google') met hoofdzetel in de VS voor het analyseren van het gebruik van onze website door bezoekers. Onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ beschrijft Google zelf hoe geregistreerde en verwerkte gegevens worden gebruikt.

Conform § 15 TMG heeft u het recht om ook voor de toekomst het opslaan van uw gegevens te weigeren. In dat geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies geplaatst. U kunt het gebruik van cookies ook helemaal voorkomen, door in uw browser de betreffende instellingen aan te passen. Maar door het afwijzen van cookies zouden eventueel niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt.
U kunt hier verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Onder de volgende links kunt u verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies door onze analysepartners: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Cookie-instelling

 

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende nationale juridische voorschriften doorgegeven aan derden, maar nooit voor commerciële of niet commerciële doeleinden. Iets anders geldt alleen indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Kinderen

Wij willen alle ouders en toezichthouders aan het hart leggen, om hun kinderen vertrouwd te maken met een veilige en verantwoordelijke omgang met persoonsgerelateerde gegevens op het internet. Zonder de toestemming van ouders of toezichthouders zouden kinderen geen persoonsgerelateerde gegevens aan de website moeten sturen! Wij verzekeren u, dat wij persoonsgerelateerde gegevens van kinderen niet bewust verzamelen of op welke wijze dan ook gebruiken of onterecht openbaar maken aan derden.

Recht tot het indienen van bezwaar bij toezichthoudende instanties

Indien u van mening bent, dat de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u in strijd zijn met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties.


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Duitsland
Tel. +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

Neem a.u.b. persoonlijk contact met ons op, om van de volgende rechten gebruik te maken. Daarvoor is een e-mail of brief voldoende aan:


Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden, Duitsland
Directie: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer
Tel. +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-1210
datenschutz@schueller.de

1. Recht op rectificatie en wissing
Volgens art. 16,17 EU-AVG heeft u altijd de mogelijkheid om uw door ons opgeslagen gegevens te laten rectificeren of wissen. Wij zullen per omgaande aan uw verzoek voldoen, wijzen er echter op, dat het in sommige gevallen niet altijd mogelijk is om lopende acties te stoppen, waardoor het kan gebeuren dat u ook na een herroeping nog gedurende een korte periode post of mails van ons ontvangt. Wij vragen u al bij voorbaat om uw begrip hiervoor.

2. Recht op informatie
Volgens art. 15 EU-AVG heeft u altijd het recht om informatie te krijgen over welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, wat het doel van de gegevensverwerking is evenals andere privacyrelevante informatie.

3. Recht van bezwaar
Volgens art. 21 EU-AVG heeft u het recht om altijd bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens.

4. Recht op beperking van de verwerking
Volgens art. 18 EU-AVG heeft u het recht om te allen tijde de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming:
David Gabel
Webergasse 5
92431 Neunburg v.W., Duitsland
david.gabel@audit27001.de

 

2. Privacyverklaring– Videobewaking

De videobewaking van het externe terrein en van de toegang tot de parkeerplaats geschiedt met het oog op de veiligheid van de gebouwen en de registratie van voertuigen die tot onze locatie toegang hebben. Overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSGVO is de veiligheid van onze gebouwen en medewerkers en de documentatie van de voertuigen die zich op onze locatie bevinden een gegrond belang.

De video-opnamen worden gedurende 14 dagen bewaard. Na afloop worden zij gewist. Een verlenging van de bewaring is alleen voorgezien voor het geval dat een delict moet worden opgehelderd. In dat geval wordt een analyse door een beveiligingsdienst gemaakt en aan de justitiële autoriteiten overgedragen. De documentatie van de voertuigen wordt gedurende 3 maanden bewaard, uitgezonderd wanneer de registratie als bewijsmiddel in een ongeval wordt gebruikt. In dat geval worden de opnamen aan de rechtshandhavingsautoriteit of aan onze eigen rechtsbijstandshulp overgedragen.

 

3. Privacyverklaring – rechtstreekse verzending van productmonsters, artikelen of andersoortige informationen

Als uw meubelzaak of keukenstudio ons gegevens over u ter beschikking heeft gesteld, zodat wij u productmonsters of andere artikelen of informatie kunnen toezenden, geldt de volgende informatie:

Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Verwerkingsspecifieke informatie

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Duitsland
Bedrijfsleiders: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer
Tel +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-1210
datenschutz@schueller.de

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming:

David Gabel
Webergasse 5
92431 Neunburg v.W.
Duitsland
david.gabel@audit27001.de

Categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden:
Naam, adres, reden van verzending, meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming

Bron van de persoonsgerelateerde gegevens:
Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming als (mogelijke) verkoper van via de verwerkingsverantwoordelijke verkregen goederen

Doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens verwerkt moeten worden:
Toezending (per post) van productmonsters, artikelen, informatie

Wettelijke basis voor de verwerking en – voor zover verwerking op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG wordt ondersteund – de gerechtvaardigde belangen:
Art. 6 lid 1 sub b) en/of f) AVG, voor de uitvoering van precontractuele of contractuele verplichtingen op grond van een geplande of gedane aanschaf van goederen met name keukens of keukenelementen, die door de verwerkingsverantwoordelijke geproduceerd of via de verantwoordelijke aangekocht worden.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:
Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming, belastingdienst en financiële instanties, voor zover rekeningsrelevant

Tijd dat de persoonsgegevens opgeslagen worden:
Wij wissen het voor de gewenste verzending benodigde gegevensrecord in de klantendatabase drie maanden na de verzending. De in het kader van de belastingtechnische documentatieplicht   te bewaren gegevens wissen wij resp. vernietigen wij aan het einde van het 11e kalenderjaar na het leveren van de reclamatiediensten.

Noodzaak van gegevensverzameling

De beschikbaarstelling van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht, maar voor de uitvoering van de verzending noodzakelijk. Zonder deze gegevens kan door ons vanzelfsprekend geen rechtstreekse verzending plaatsvinden.

Toestemmingen van de betrokkenen

Voor zover de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt die op basis van toestemming zijn verkregen, kan deze toestemming door de betrokkene op elk moment herroepen worden. De herroeping doet geen afbreuk aan de tot de herroeping rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Recht van bezwaar van de betrokkene overeenkomstig art. 21 AVG

De betrokkene heeft volgens art. 21 van de AVG te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen en met geldigheid voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b) en/of f) van de AVG.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft overeenkomstig de AVG de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:
het recht van inzage (art. 15AVG)
het recht op rectificatie (art. 16AVG)
het recht op gegevenswissing (art. 17AVG)
het recht op beperking van de verwerking (art. 18AVG)
het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20AVG)

Recht tot het indienen van bezwaar bij toezichthoudende instanties

De betrokkene heeft het recht tot het indienen van bezwaar bij toezichthoudende instanties overeenkomstig art. 77 AVG. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Voor de verwerkingsverantwoordelijke is de volgende toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming verantwoordelijk:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Duitsland
tel. +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de